FAQ’s

Què és un Quadre de Comandament?

És l’eina necessària per definir un full de ruta a seguir en la presa de decisions. Ens permet marcar els objectius a assolir per qualsevol tipus de negoci.

Per a què em servirà tenir un Quadre de comandament?

Per valorar de forma ràpida i eficient les dades del meu negoci, fet que em permetrà prendre decisions encertades en poc temps.

Per què el Quadre de Comandament em permet millorar l’anàlisi del que està passant a la meva empresa?

Perquè és una eina que recull les dades més rellevants per al meu negoci i me les mostra d’una forma ràpida, visual i amb la periodicitat ajustada a les meves necessitats

Com definirem els indicadors clau per al negoci?

Partint de les teves eines d’anàlisi actual, el teu coneixement del negoci i amb l’ajuda i assessorament dels experts de BISIO, es definiran quins son els indicadors necessaris per obtenir la informació clau en tot moment, que t’ajudi a millorar i a agilitzar el procés de presa de decisions.

Qui ha d’analitzar el Quadre de Comandament ?

Depenent del que estiguem analitzant, l’anàlisi correspon a la direcció de l’empresa, juntament amb el responsable de les àrees que s’analitzen. S’hauria de planificar la freqüència de l’anàlisi i les accions a portar a terme.

El Quadre de Comandament requereix un esforç previ d’introducció manual de dades?

L’eina que utilitzem a BISIO (Power BI) ens permet integrar les diferents fonts d’informació de les que disposa l’empresa per fer-ne la posterior extracció i anàlisi. Moltes vegades les dades les tenim al sistema i no les estem analitzant.

Amb quina freqüència he d’utilitzar el meu Quadre de Comandament ?

Depenent del que estiguem analitzant la freqüència d’anàlisi serà diferent. Podem tenir dades que s’analitzen de forma mensual, trimestral o anual i podem tenir dades que ens pot interessar conèixer diàriament, o per franges horàries concretes.

Podré modificar o ampliar el meu Quadre de Comandament un cop implantat a la meva empresa ?

El projecte d’implantació del quadre segueix sempre viu. L’experiència ens demostra que de l’anàlisi obtingut obtindrem dades que no s’havien analitzat fins ara, i això ens permetrà definir nous indicadors i objectius a implementar en el nostre Quadre de Comandament.

Per a que hem serveix un Pressupost en el meu negoci ?

A l’hora de definir objectius s’ha de tenir clar en quin període s’han d’assolir, marcar la ruta per aconseguir-los. El seguiment del pressupost ens permetrà detectar de forma ràpida qualsevol desviació que és produeixi en aquest camí a seguir per aconseguir-los.

Que he d’analitzar del meu negoci ?

No tots els negocis funcionen de la mateixa manera. Per tant, és importat identificar quins son els indicadors clau que ens ajudaran a analitzar millor cada negoci. Una empresa comercialitzadora, posarà mes èmfasi en conèixer les seves vendes. Una empresa de producció, analitzarà unitats produïdes, estocs i emmagatzematge. Una empresa de servies, analitzarà els seus clients, la seva satisfacció i el seu marge.

Quins aspectes cal analitzar en una empresa de serveis ?

Uns dels aspectes claus en l’anàlisi d’una empresa de serveis és la dedicació i la rendibilitat dels professionals que treballen en la mateixa.
Per això és important saber a que es dedica el temps i per a quin client estem treballant en cada moment, així podrem detectar si el preu del nostre servei s’ajusta al que estem oferint.

De que hem serveix analitzar les meves compres ?

De la mateixa manera que l’anàlisi de vendes ens dona la informació necessària per poder definir estratègies de vendes, una correcte negociació amb els nostre proveïdors, o una correcte estratègia de compres i de les nostres existències, té un impacte directe sobre el Marge de les nostres vendes.

De quina manera he d’analitzar les meves vendes ?

Per tal de poder analitzar les vendes correctament és important poder separar les vendes per línies de negoci, per localització i per centres o comercials que les realitzen.

Com puc analitzar l’evolució de les meves vendes ?

La millor manera d’analitzar les vendes d’una empresa és per períodes (mensual/trimestral/anual) i establint una comparativa amb les mateixes dades de l’exercici anterior. També es pot valorar l’evolució de les dades en els últims mesos per analitzar la tendència.

De que em serveix analitzar les meves vendes per client?

L’Anàlisi de les vendes identificades per client ens permet seguir l’evolució de cadascun d’ells, en comparació amb un període anterior. Ens permet també establir un rànking per tipologia de client, i veure qui lloc ocupa dins la nostra empresa, també podrem ordenar-los per categories.

Com puc conèixer el Marge Burt de les meves vendes ?

Per tal de calcular el Marge Brut de les teves vendes haurem de definir prèviament quins son els costos directes (Compres, personals, transport, etc ) i els costos indirectes que volem aplicar en l’anàlisi.

Per què he de conèixer el Marge Brut per client, localització, línies de negoci o articles ?

Un dels aspectes claus per tal de millorar els resultats del nostre negoci és la definició d’objectius a assolir. Els % de Marge del nostre negoci, no pot ser el mateix, en tots els casos, per això és important poder analitzar el Marge Brut de diferents maneres.